Dr. Michael Reshchikov

©2014 Reshchikov

Dr. Michael A. Reshchikov

 

Professor,     Physics Department

Virginia Commonwealth University